Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

werandaa
5594 530d 400
Reposted fromonnomnom onnomnom viapieceoflife pieceoflife
werandaa
8884 7eda 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapieceoflife pieceoflife
werandaa
9105 87ed 400
werandaa
9094 33d1 400
Reposted fromsugarlife sugarlife vianoisetales noisetales
werandaa
4713 3781 400
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viasunmerth sunmerth
5443 e566 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaboobiescake boobiescake
werandaa
3037 2c10 400
Reposted fromsajkopatka sajkopatka viaboobiescake boobiescake
werandaa
9557 e632 400
Reposted fromkudi kudi
werandaa
9575 afb3 400
Reposted fromkudi kudi
werandaa
9579 4080 400
Reposted fromkudi kudi
werandaa
Przypadek - to Bóg przechadzający się incognito.
— Einstein
Reposted fromKamilogik Kamilogik viamala-szelma mala-szelma
werandaa
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
— Łk 11,9-13
Reposted fromupinthesky upinthesky viamala-szelma mala-szelma
werandaa
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
— św. Paweł, List do Rzymian (Rz 13, 8)
Reposted fromcudoku cudoku viamala-szelma mala-szelma
werandaa
Całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał z miłości Tobie.
— św. Klara
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamala-szelma mala-szelma
werandaa
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość- te trzy: z nich największa jest miłość!
— 1 Kor 13,13
Reposted fromlordmichal lordmichal viamala-szelma mala-szelma
werandaa
You are always on God’s mind.
— Psalm 137:17,18
Reposted fromdusix dusix viamala-szelma mala-szelma
werandaa
7139 f308 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialaloo laloo
werandaa
7625 0f99 400
Reposted fromgabrynia gabrynia viakudi kudi
werandaa
5653 8469 400
Reposted fromscorpix scorpix viainspirations inspirations
werandaa
5824 51b2 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl